Informacja o sprzedaży zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Szczegóły

Starachowice, 15.04.2014r.

Centrum Kształcenia Praktycznego

ul. Rogowskiego 14

27-200 Starachowice

Informacja o sprzedaży zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Z 2010 r. nr 114, poz. 761 z późn.zm.) Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Władysława Rogowskiego 14, 27-200 Starachowice informuje, że zgodnie z ogłoszeniem z dnia 31.03.2014r. spośród złożonych ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty biorąc pod uwagę najwyższą zaoferowaną cenę.

Za najkorzystniejszą ofertę na sprzedaż samochodu służbowego Ford Focus uznano ofertę nr 2 złożoną przez: Mateusz Zarzycki, 27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 161.
Nabywca zaoferował cenę 3260 zł brutto (słownie: trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt zł 00/100).

Dyrektor

Centrum Kształcenia Praktycznego

w Starachowicach

Małgorzata Urban

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Szczegóły

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Z 2010 r. nr 114, poz. 761 z późn.zm.) Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Władysława Rogowskiego 14, 27-200 Starachowice ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego:

Marka i model: Ford Fokus 1.6
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
Rok produkcji: 1999
Liczba drzwi: 5
Pojemność silnika: 1596 cm3
Rodzaj silnika: benzyna
Data pierwszej rejestracji: 03.12.1999

Nr identyfikacji VIN: WF0FXXGGDFXJ61953

Przebieg pojazdu: 312 235km

Pochodzenie pojazdu: kupiony w kraju

Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu można oglądać przy ul. 1 Maja 4 w Starachowicach od dnia ukazania się ogłoszenia w godz. 9.00–13.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Szymonem Gawlikiem, tel. 41 274 63 39 kom.693548200

Cena wywoławcza wynosi: 2.600 zł

Wadium:

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 260 zł należy wpłacić na konto CKP Starachowice ING Bank Śląski 63 1050 1461 1000 0090 3023 4356. Wadium wnosi się wyłącznie w PLN. Wpłacenie wadium przelewem będzie uznane za skuteczne, jeżeli w dniu składania ofert środki będą na koncie sprzedającego.

Kserokopie pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, a oferentowi, który wygra przetarg – zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

Oferta:

Ofertę powinna być sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać:

imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) oraz siedzibę oferenta

oferowaną cenę oraz warunki jej zapłaty;

oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

"Sprzedaż samochodu" nie otwierać przed 14.04.2014 r. przed godz.10.00

należy złożyć do dnia 14.04.2014 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie (pok. 102) Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach przy ul. Władysława Rogowskiego 14, I piętro.

Kryteria wyboru ofert - cena 100%

Pozostałe informacje:

Oferty zostaną otwarte w obecności powołanej komisji. Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. Wybrany zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę- nie niższą niż proponowana cena wywoławcza.

Oferta podlega odrzuceniu gdy została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inna wątpliwość, zaś złożone wyjaśnienie mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

W przypadku dwóch lub większej liczby ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną, oferenci, którzy złożyli oferty wezwani zostaną do złożenia ofert dodatkowych, z wyższą niż pierwotnie zaoferowaną ceną.

. Nabywca, który będzie wyłoniony podczas przetargu zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy i jest zobowiązany uiścić cenę nabycia pomniejszoną
o wpłacone wadium w terminie 7 dni. Koszty i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.

Wzór umowy i formularza ofertowego dostępny jest w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, ul. Władysława Rogowskiego 14 i na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Starachowice, dnia 31.03.2014 r.

Dyrektor

Centrum Kształcenia Praktycznego

w Starachowicach

mgr inż. Małgorzata Urban

Informacja o sprzedaży zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Szczegóły

Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach  zamyka przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert/wniosków zgodnie z ogłoszeniem z dnia 03.02.2014r.

Dyrektor

Centrum Kształcenia Praktycznego

w Starachowicach

Małgorzata Urban

   
© Centrum Kształcenia Praktycznego